YRK at OTT - Ottawa, ON
9/1/2014 - 13:00
York
7
Ottawa
51
Scoring 1 2 3 4 Final
York 3 4 0 0 7
Ottawa 10 24 0 17 51
Ottawa, ON | Gee-Gee Field
Team QTR Start Poss. Began Plays Yards Result
Ottawa 1 15:00 0:07 OTT45 0 0 KO
York 1 14:53 1:35 YRK33 2 -4 PUNT
Ottawa 1 13:18 1:59 YRK40 6 40 TD
York 1 11:14 1:30 YRK23 2 5 PUNT
Ottawa 1 09:44 1:03 OTT32 2 -2 PUNT
York 1 08:41 2:54 YRK44 8 53 FG
Ottawa 1 05:47 3:22 OTT35 9 40 FG
York 1 02:25 1:24 YRK35 2 3 PUNT
Ottawa 1 01:01 1:13 OTT55 4 55 TD
York 2 14:43 1:21 YRK30 2 5 PUNT
Ottawa 2 13:22 0:00 YRK00 0 0 TD
York 2 13:16 0:41 YRK18 1 0 INT
Ottawa 2 00:00 0:00 OTT52 0 0 FUMB
York 2 12:35 1:01 OTT37 2 -6 PUNT
Ottawa 2 11:34 1:10 OTT29 2 3 PUNT
York 2 10:24 1:37 YRK45 2 7 PUNT
Ottawa 2 00:00 0:00 OTT33 0 0 POSS
York 2 08:47 1:10 OTT33 2 -3 1PT
Ottawa 2 07:37 1:04 OTT35 2 75 TD
York 2 06:27 3:11 YRK28 8 55 FG
Ottawa 2 03:16 2:04 OTT35 8 53 FG
York 2 01:12 1:02 YRK35 3 23 PUNT
Ottawa 2 00:10 0:10 OTT45 2 0 HALF
York 3 14:54 1:53 YRK22 2 9 PUNT
Ottawa 3 13:01 1:47 OTT27 2 3 PUNT
York 3 11:14 1:21 YRK30 2 5 PUNT
Ottawa 3 09:53 1:48 OTT47 2 4 PUNT
York 3 08:05 2:09 YRK32 4 18 PUNT
Ottawa 3 05:56 3:16 OTT27 8 43 FGA
York 3 01:01 0:25 YRK52 5 7 INT
Ottawa 3 00:36 1:11 OTT35 2 6 PUNT
York 4 14:25 1:06 YRK30 2 0 PUNT
Ottawa 4 13:19 1:32 OTT38 4 20 FUMB
York 4 11:47 1:15 YRK52 2 -5 PUNT
Ottawa 4 10:32 2:59 OTT31 8 79 TD
York 4 07:25 2:24 YRK28 3 6 PUNT
Ottawa 4 05:01 0:00 OTT45 1 65 TD
York 4 04:49 2:07 YRK36 4 12 PUNT
Ottawa 4 02:42 1:18 YRK39 5 35 FG
York 4 01:24 0:47 YRK35 4 27 PUNT
Ottawa 4 00:37 0:37 OTT19 3 8 DOWNS
York 4 00:00 0:00 OTT27 0 0 HALF